Kolejny nauczyciel naszej szkoły wziął dział w programie Erasmus + w ramach projektu pod tytułem ,,Szkoła otwarta na innowacje europejskie”. Dwutygodniowe szkolenie o charakterze metodycznym ,,Methodology of TFLE’’ odbyło się na Cyprze w Epicalter Holdings LTD – English In Cyprus w Limassol. Obejmowało następujące zagadnienia:

  • Grammar Translation Method
  • Communication Method
  • Project Based Learning
  • CLIL – Content Language Integrated Learning
  • Total Physical Response
  • Methods of Teaching Core Skills – speaking, listening, reading and writing.

Szkolenie było okazją do usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka angielskiego; poszerzenia wiadomości na temat europejskich systemów nauczania oraz oceniania, pracy z uczniami o różnych umiejętnościach i zdolnościach; uaktualnienia wiedzy na temat nowinek technologicznych wykorzystywanych w pracy z uczniami. Zgromadzone materiały, realia oraz artykuły o charakterze metodycznym niewątpliwie przyczynią się udoskonalenia dydaktyczno-metodycznego warsztatu pracy nauczycieli anglistów, co z pewnością wpłynie na atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć.

Udział w programie Erasmus+ to nie tylko świetna okazja do samorozwoju nauczyciela, ale także szansa na odwiedzenie nowego kraju, poznanie jego kultury, tradycji, obyczajów, historii oraz obcowania z pięknem przyrody, która w przypadku Cypru jest zupełnie inna niż w naszym kraju. To także możliwość nawiązania współpracy z nauczycielami w celu realizowania różnorodnych projektów obejmujących tematykę zawartą w projekcie.

Szkoła przeprowadza rekrutację kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE).

Profil kompetencyjny ASPE – wykształcenie i wymagania niezbędne: 

a. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, 

b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 

c. posiadanie aktualnych badań SANEPID, 

d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, 

e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Do zadań asystenta będzie należało: monitorowanie i wspieranie aktywności ucznia, samopoczucia, asystowanie uczniowi, obserwacja, dokumentowanie postępów, organizacja pobytu i nauki w szkole. 

Zatrudnienie nastąpi w momencie otrzymania przez szkołę grantu z projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość oswiaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Przewidywany czas zatrudnienia: 10 miesięcy Termin zatrudnienia jest zależny od terminu uzyskania dofinansowania, podpisania umowy 

Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu

ASPE będzie również zobowiązany do udziału w szkoleniach obligatoryjnych

uzupełniających i w szkoleniach fakultatywnych, których tematyka dopasowana będzie

do specyficznych potrzeb wynikających z pracy z konkretnym uczniem.

Szczegóły pod nr telefonu 14 6869150

 

24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Akademia rozpoczęła się od ceremonii przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Następnie Pani Dyrektor Barbara Kondziołka podsumowała pracę szkoły. Przedstawiła średnie klas oraz wyróżniła uczniów za wysokie wyniki w nauce, wzorową frekwencję i osiągnięcia sportowe.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie uczniów klas VIII. Absolwenci otrzymali nagrody książkowe, a rodzice listy gratulacyjne i podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Następnie uczniowie klas VII przedstawili część artystyczną, w której przekazali ósmoklasistom dobre rady na nowy etap życia oraz obdarowali ich upominkami. Z kolei uczniowie klas VIII pożegnali się ze szkołą humorystycznym montażem słowno-muzycznym, dziękując rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud nauczania i wychowania. Po zakończeniu akademii nastąpiło rozdanie świadectw.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do następnej klasy, a ósmoklasiści ukończyli kolejny etap edukacji.

Gratulujemy i życzymy udanych, bezpiecznych wakacji!

 

Pięć osób z grona pedagogicznego naszej szkoły wzięło udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Cyprze w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyjazd był nie tylko szansą na pogłębienie znajomości języka, ale przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami z całej Europy. Oprócz lekcji językowych nauczyciele brali również udział w zajęciach metodycznych, poznając zasady nauczania metodą CLIL. Wyjazd był znakomitym połączeniem edukacji, zwiedzania ciekawych miejsc i odpoczynku.

 

W II semestrze bieżącego roku szkolnego na lekcjach języka angielskiego w klasach III była realizowana innowacja pedagogiczna, która miała na celu zachęcić dzieci do czytania książek w języku angielskim. Uczniowie zapoznali się z fabułą bajek, takich jak: 101 Dalmatians, Ratatouille, Monsters Inc. Mieli okazję zetknąć się z bohaterami bajek Disney'a, które są im dobrze znane oraz rozbudzić pasję do nauki języka obcego. Tworzyli plakaty, prace plastyczne, scenki, dialogi, menu swoich restauracji, zamienili się w szefów kuchni, przygotowując proste dania i desery. Dzięki realizacji innowacji uczniowie wzbogacili swoje słownictwo, udoskonalili wymowę, rozwinęli umiejętność słuchania i czytania, poznali literaturę obcojęzyczną oraz autentyczny, żywy język. Była to z pewnością niesamowita przygoda z językiem angielskim.

Podkategorie