W roku szkolnym 2022/2023 szkoła realizuje Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”(ASPE).

W ramach projektu organ prowadzący szkołę pozyskał granty na sfinansowanie zatrudnienia 3 asystentów ucznia w naszej szkole . Rolą ASPE jest zwiększanie poziomu uczestnictwa uczniów ze SPE w procesie uczenia się w szkole ogólnodostępnej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Projekt realizuje partnerstwo w składzie:

  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie